REGULAMIN SERWISU TOKENIZER

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego „Tokenizer”, działającego pod adresem internetowym www.tokenizer.io (dalej: „Serwis”).
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Serwis jest własnością spółki Partneria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. św. Filipa 23 lok. 3, 31-150 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000800221, posiadającą NIP: 9452229846, numer REGON: 384160447, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 6.800,00 zł (sześć tysięcy osiemset złotych) (dalej: „Usługodawca”).
 4. Kontakt ze Usługodawcą jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: office@partneria.pl.
 5. W ramach wykonywanej działalności, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców wskazane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną (dalej: „Usługi”).
 6. Informacje o Usługach dostępnych w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§2
Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Cennik - dokument zawierający katalog Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz ich ceny, znajdujący się pod adresem internetowym: https://www.tokenizer.io/pl/cennik;
 2. Cesja - termin zdefiniowany w § 20 ust. 1 Regulaminu;
 3. Dobra Emitenta - termin zdefiniowany w § 8 ust. 1 Regulaminu;
 4. Dokumentacja Emisji - wszelkie informacje i materiały (w jakiejkolwiek postaci) dotyczące Emisji opublikowane w Zakładce Emisji, obejmujące w szczególności:
  1. ogólny opis Emisji;
  2. dokumentację prawną i biznesową Emisji, w tym dokumentację wymaganą przez przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
  3. wzorzec Umowy nabycia Tokenów, grafiki i filmy promocyjne;
 5. Emisja - przedsięwzięcie, w ramach którego Emitent oferuje Nabywcom nabycie Tokenów w zamian za świadczenia wskazane w Umowie nabycia Tokenów;
 6. Kodeks cywilny - termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
 7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Konto - panel tworzony w systemie informatycznym Serwisu, umożliwiający Usługobiorcy korzystanie z Usług. Wyróżnia się: Konto Użytkownika, Konto Inwestora, Konto Emitenta;
 9. Licencja - termin zdefiniowany w § 8 ust. 1 Regulaminu;
 10. Nabywca - Użytkownik, Inwestor lub Emitent, który zawarł z Emitentem Umowę nabycia Tokenów lub podjął działania zmierzające do jej zawarcia;
 11. Okres rozliczeniowy - miesiąc kalendarzowy;
 12. Oświadczenie - § 13 ust. 3 Regulaminu;
 13. Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę;
 14. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 15. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 16. Rachunek walut wirtualnych (dalej także: „RWW”) - prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających możliwość korzystania z Tokenów, w tym ich przenoszenia na inny RWW;
 17. Rachunek walut fiducjarnych (dalej także: „RWF”) - rachunek służący do przechowywania walut fiducjarnych oraz dokonywania transakcji płatniczych;
 18. Regulamin - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 19. Serwis - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 20. Serwis Kryptowaluty.pl - serwis znajdujący się pod adresem internetowym: https://kryptowaluty.pl/;
 21. Serwis współpracujący - serwis (w tym Serwis Kryptowaluty.pl), za pomocą którego możliwe jest uwierzytelnienie danych Usługobiorcy w procesie tworzenia Konta. Aktualna lista Serwisów współpracujących jest każdorazowo wyświetlana Usługobiorcy w ramach formularza służącego do utworzenia Konta;
 22. Token - cyfrowe odwzorowanie wartości stworzone przez Emitenta w sieci Blockchain mogące być przedmiotem obrotu. W ramach Serwisu możliwe jest dokonanie Emisji:
  1. Tokenów użytkowych (ang. utility tokens), czyli Tokenów dających Nabywcom możliwość nabywania towarów lub usług lub uprawniających do zniżki na takie towary lub usługi;
  2. Tokenów inwestycyjnych (ang. investment/security tokens), czyli Tokenów które m.in. inkorporują w sobie prawa i obowiązki tożsame z prawami inkorporowanymi w papierach wartościowych, lub są innymi instrumentami finansowymi;
  3. Tokenów płatniczych - (ang. currency type tokens/exchange tokens), czyli Tokenów służących głownie jako środek wymiany, będących cyfrowym odpowiednikiem walut fiducjarnych;
  4. Tokenów hybrydowych (ang. hybird tokens), czyli Tokenów łączących w sobie cechy dwóch lub więcej Tokenów wskazanych w lit. a-c powyżej;
 23. Umowa - Umowa o świadczenie Usługi Konta Użytkownika, Umowa o świadczenie Usługi Konta Inwestora oraz Umowa o świadczenie Usługi Konta Emitenta;
 24. Umowa nabycia Tokenów - umowa zawarta pomiędzy Emitentem a Nabywcą, na podstawie której dochodzi do nabycia Tokenów przez Nabywcę w zamian za świadczenia wskazane w Umowie nabycia Tokenów;
 25. Umowa o świadczenie Usługi Konta Emitenta (dalej także „UKE”) - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Emitenta Usług obejmujących w szczególności:
  1. Usługi objęte zakresem UKI;
  2. tworzenie adresów macierzystych i docelowych dla Tokenów;
  3. prowadzenie dystrybucji Tokenów poprzez umożliwienie zawierania z Nabywcami Umów nabycia Tokenów;
  4. umożliwienie listowania Tokenów na giełdzie uzgodnionej przez Emitenta i Usługodawcę;
  5. utworzenie Zakładki Emisji;
  6. inne Usługi w zakresie Emisji wskazane w Cenniku (w zakresie wybranym przez Emitenta);
 26. Umowa o świadczenie Usługi Konta Inwestora (dalej także: „UKI”) - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Inwestora Usług obejmujących w szczególności:
  1. utworzenie i utrzymywanie w Serwisie Konta Inwestora;
  2. utworzenie i prowadzenie w Serwisie RWW lub RWF;
  3. umożliwienie nabywania Tokenów, stałego monitorowania ich liczby oraz ich przenoszenia na RWW wybrany przez Inwestora;
 27. Umowa o świadczenie Usługi Konta Użytkownika (dalej także: „UKU”) - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usług obejmujących w szczególności:
  1. utworzenie i utrzymywanie w Serwisie Konta Użytkownika;
  2. umożliwienie nabywania Tokenów i stałego monitorowania ich liczby, bez możliwości ich przenoszenia na jakikolwiek RWW;
 28. Usługobiorca - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła z Usługodawcą Umowę lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 29. Usługodawca - termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 30. Ustawa AML - z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 31. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 32. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 33. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 34. Zakładka Emisji - podstrona internetowa utworzona w ramach Serwisu na podstawie UKE, za pomocą której Emitent prowadzi Emisję.

§ 3.
Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorców z Serwisu, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Usługobiorców z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Usługobiorcy szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4.
Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

§ 5.
Umowa o świadczenie Usługi Konta Użytkownika

 1. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług świadczonych w ramach Serwisu wymaga utworzenia co najmniej Konta Użytkownika.
 2. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Serwisu;
  2. kliknąć w zakładkę „stwórz konto” i następnie:
   1. wpisać w wyświetlającym się formularzu następujące dane:
    • imię i nazwisko;
    • telefon
    • adres poczty elektronicznej
    albo
   2. uwierzytelnić swoje dane za pomocą konta w Serwisie współpracującym;
  3. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  4. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z regulaminem i polityką prywatności Serwisu Kryptowaluty.pl oraz akceptacji ich postanowień;
  5. kliknąć opcję „zarejestruj się”.
 3. Po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 2 powyżej, pod adres poczty elektronicznej Użytkownika zostaje wysłany link aktywacyjny, za pomocą którego Użytkownik może uzyskać dostęp do Konta Użytkownika.
 4. W chwili kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny, między Użytkownikiem a Usługodawcą dochodzi do zawarcia UKU na czas nieoznaczony.
 5. Po uzyskaniu dostępu do Konta Użytkownika, Użytkownik może za jego pomocą korzystać z Usług objętych UKU.
 6. Równocześnie z utworzeniem Konta Użytkownika, między Użytkownikiem a Usługodawcą dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem jest utworzenie i utrzymywanie konta w Serwisie Kryptowaluty.pl. Do umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stosuje się postanowienia regulaminu Serwisu Kryptowaluty.pl.

§ 6.
Umowa o świadczenie Usługi Konta Inwestora

 1. W celu przekształcenia Konta Użytkownika w Konto Inwestora i tym samym zawarcia UKI, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
  1. zalogować się na Konto Użytkownika;
  2. wybrać opcję umożliwiającą przekształcenie Konta Użytkownika w Konto Inwestora;
  3. w wyświetlającym się formularzu podać następujące dane:
   1. w przypadku, gdy Użytkownik jest osobą fizyczną:
    • imię i nazwisko,
    • obywatelstwo,
    • numer PESEL, a w przypadku jego nieposiadania - data oraz państwo urodzenia,
    • seria i numer dokumentu tożsamości,
    • adres zamieszkania,
    • numer telefonu,
    • w przypadku, gdy Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą - firma, NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
   2. w przypadku, gdy Użytkownik jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
    • nazwa lub firma,
    • forma organizacyjna,
    • adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
    • NIP, a w przypadku jego nieposiadania - państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji,
    • imię, nazwisko i numer PESEL osoby reprezentującej Użytkownika,
    • dane beneficjenta rzeczywistego wymagane przez Ustawę AML,
    • numer telefonu;
  4. dołączyć do formularza:
   1. w przypadku, gdy Użytkownik jest osobą fizyczną - wyraźny i czytelny skan dokumentu tożsamości Użytkownika;
   2. w przypadku, gdy Użytkownik jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - dokument zawierający aktualne dane z wyciągu z rejestru, w którym zarejestrowany jest Użytkownik, w szczególności dotyczący Użytkownika odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
  5. w przypadku, gdy Użytkownik nie zdecyduje się na utworzenie RWW w ramach Serwisu - adres RWW posiadanego w innym serwisie;
  6. wykonać za pomocą aplikacji udostępnionej przez Usługodawcę fotografię ukazującą wyraźnie twarz Użytkownika oraz jego dokument tożsamości;
  7. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu w przedmiocie zajmowania przez Użytkownika lub - jeżeli ma to zastosowanie - jego beneficjenta rzeczywistego eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu Ustawy AML oraz bycia członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby;
  8. kliknąć opcję „wyślij formularz”.
 2. Po otrzymaniu formularza, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Usługodawca przystępuje do weryfikacji tożsamości Użytkownika. W przypadku powzięcia wątpliwości co do kompletności, poprawności lub prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Usługodawca może zażądać od Użytkownika udzielenia wyjaśnień lub przesłania dodatkowych dokumentów.
 3. W przypadku, gdy w toku weryfikacji tożsamości Użytkownika Usługodawca ustali, że:
  1. istnieją niedające się usunąć wątpliwości co do kompletności, poprawności lub prawdziwości danych podanych przez Użytkownika;
  2. przekształcenie Konta Użytkownika w Konto Inwestora naruszałoby przepisy Ustawy AML albo powodowałoby powstanie ryzyka takiego naruszenia;
  - odmawia przekształcenia Konta Użytkownika w Konto Inwestora, o czym zawiadamia Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej.
 4. W przypadku pomyślnej weryfikacji tożsamości Użytkownika, Usługodawca dokonuje przekształcenia Konta Użytkownika w Konto Inwestora oraz niezwłocznie zawiadamia o tym Użytkownika.
 5. W momencie dokonania przekształcenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej:
  1. zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą UKU ulega rozwiązaniu;
  2. między Użytkownikiem a Usługodawcą dochodzi do zawarcia UKI na czas nieoznaczony;
  3. Użytkownik staje się Inwestorem.
 6. Po przekształceniu Konta Użytkownika w Konto Inwestora, Inwestor może za jego pomocą korzystać z Usług objętych UKI.
 7. Niezależnie od postanowień ust. 1-5 powyżej, Konto Inwestora może zostać utworzone także wówczas, gdy Inwestor będący jednocześnie użytkownikiem Serwisu Kryptowaluty.pl, który przeszedł procedurę KYC opisaną w regulaminie Serwisu Kryptowaluty.pl, uwierzytelni swoje dane za pomocą w Serwisie Kryptowaluty.pl.
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, w momencie utworzenia Konta Inwestora, między Inwestorem a Usługodawcą dochodzi do zawarcia UKI na czas nieoznaczony.

§ 7.
Umowa o świadczenie Usługi Konta Emitenta

 1. Utworzenie Konta Emitenta i tym samym uzyskanie możliwości dokonywania Emisji, wymaga uprzedniego zawarcia UKE.
 2. W celu zawarcia UKE, Emitent powinien skontaktować się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób, a następnie uzgodnić z nim warunki UKE.
 3. W ramach uzgadniania warunków UKE, Emitent zobowiązany jest podać Usługodawcy dane wymagane przez Ustawę AML oraz przedstawić mu projekty dokumentów wchodzących w skład Dokumentacji Emisji.
 4. Zawarcie UKE następuje w sposób uzgodniony przez Strony, w formie dokumentowej albo pisemnej.
 5. Postanowienia UKE nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów Ustawy AML i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 6. W razie powstania niedających się usunąć rozbieżności pomiędzy postanowieniami UKE a postanowieniami Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu.
 7. Usługodawca tworzy Konto Emitenta w terminie i na warunkach określonych w UKE.

§ 8.
Licencja

 1. Jeżeli UKE nie stanowi inaczej, w momencie zawarcia UKE, Emitent udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej (dalej: „Licencja”) obejmującej wykorzystanie następujących dóbr Emitenta (dalej łącznie: „Dobra Emitenta”):
  1. imienia i nazwiska/firmy Emitenta, jego znaku towarowego lub logotypu;
  2. Dokumentacji Emisji;
  3. wszelkich innych treści przekazanych przez Emitenta;
  - w celu świadczenia Usług w zakresie Emisji.
 2. Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje wykorzystanie Dóbr Emitenta na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości, dowolną techniką i w dowolnym formacie;
  2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, za pomocą dowolnych środków przekazu, w szczególności poprzez:
   1. publikację w Serwisie oraz w Serwisach współpracujących;
   2. publikację w mediach społecznościowych Usługodawcy.
 3. Licencja uprawnia Usługodawcę do modyfikowania Dóbr Emitenta, jeżeli jest to niezbędne do ich rozpowszechnienia w określony sposób, bez zmieniania ich istoty i treści.
 4. Licencja zostaje udzielona na czas trwania Emisji określony w UKE.

§ 9.
Emisja

 1. Przed rozpoczęciem Emisji, Usługodawca:
  1. na podstawie Dokumentacji Emisji tworzy Zakładkę Emisji;
  2. dostarcza Emitentowi zamówione przez niego Tokeny i zapisuje je na RWW Emitenta utworzonym w ramach Serwisu albo na RWW posiadanym przez Emitenta w innym Serwisie.
 2. Za pomocą Zakładki Emisji, Emitent może w szczególności zawierać Umowy nabycia Tokenów z Nabywcami.
 3. Emitent zobowiązuje się wykonywać wobec Nabywców wszystkie obowiązki określone w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w Ustawie o prawach konsumenta.
 4. Emitent zobowiązuje się nie zawierać Umów nabycia Tokenów, których naruszałyby powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności a w szczególności przepisów Ustawy AML, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Zmian danych i informacji w Zakładce Emisji dokonuje Usługodawca na wniosek Emitenta złożony za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Zakończenie Emisji oraz usunięcie Zakładki Emisji następują w terminie i na warunkach określonych w UKE.

§ 10.
Umowa nabycia Tokenów

 1. W celu nabycia Tokenów od Emitenta, Nabywca powinien wykonać następujące czynności:
  1. zalogować się na posiadane Konto;
  2. wejść w wybraną Zakładkę Emisji;
  3. kliknąć opcję „inwestuj”;
  4. w wyświetlającym się formularzu wpisać liczbę nabywanych Tokenów oraz zaznaczyć wymagane oświadczenia;
  5. w przypadku Nabywcy będącego Inwestorem - wskazać adres RWW, na który Emitent będzie mógł przesłać nabyte Tokeny;
  6. wysłać formularz a następnie - jeżeli stanowi tak Dokumentacja Emisji - dokonać zapłaty za nabyte Tokeny za pomocą określonego przez Emitenta sposobu płatności.
 2. Zawarcie Umowy nabycia Tokenów następuje na warunkach określonych w Dokumentacji Emisji.
 3. W przypadku, gdy Nabywcą jest Użytkownik, nabyte przez niego Tokeny pozostają na RWW Emitenta do czasu nabycia przez niego uprawnień Inwestora w rozumieniu Regulaminu. Do czasu nabycia uprawnień Inwestora, Użytkownik nie może w żaden sposób rozporządzać Tokenami, z wyjątkiem przeniesienia ich na rzecz Emitenta.
 4. Nabywca dokonuje nabycia Tokenów wyłącznie na własną odpowiedzialności i ryzyko.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i zgodność z prawem Dokumentacji Emisji oraz nie daje żadnych gwarancji w zakresie ekonomicznej opłacalności nabycia Tokenów przez Nabywcę.
 6. Umowa nabycia Tokenów zawierana jest wyłącznie pomiędzy Emitentem a Nabywcą. Usługodawca nie jest Stroną Umowy nabycia Tokenów i wobec tego nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek ze zobowiązań zaciągniętych przez każdą ze stron tej umowy.

§ 11.
Rozliczenia i płatności

 1. Usługi, za których świadczenie Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie, kwoty wynagrodzenia za poszczególne Usługi oraz sposób i termin ich rozliczania określa Cennik.
 2. W przypadku Usług świadczonych przez okres dłuższy, niż jeden Okres rozliczeniowy, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie za każdy rozpoczęty Okres rozliczeniowy świadczenia tych Usług.
 3. Jeżeli Cennik nie stanowi inaczej, Usługobiorca zobowiązany jest zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie za wszystkie Usługi wykonane w danym Okresie rozliczeniowym do 10. (dziesiątego) dnia Okresu rozliczeniowego następującego bezpośrednio po Okresie rozliczeniowy, za który przysługuje wynagrodzenie.
 4. Zapłata wynagrodzenia następuje na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę w postaci elektronicznej i przesłanej Usługobiorcy za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Usługobiorca dokonuje zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze lub w inny sposób określony w Cenniku.
 6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień jego uznania na rachunku bankowym Usługodawcy.

§ 12.
Wypowiedzenie Umowy

 1. Postanowienia niniejszego § 12 dotyczą wyłącznie UKU oraz UKI. Zasady wypowiadania UKE określają jej postanowienia.
 2. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku, gdy Usługobiorca dokonujący wypowiedzenia jest Inwestorem, który przechowuje Tokeny lub waluty fiducjarne na RWW lub RWF utworzonych w Serwisie, warunkiem skuteczności wypowiedzenia jest wskazanie przez Inwestora RWW lub RWF prowadzonych w innym serwisie, na które Usługodawca będzie mógł przesłać Tokeny lub waluty fiducjarne przechowywane na RWW lub RWF utworzonych w Serwisie. Postanowień zdania poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli w momencie dokonania wypowiedzenia, Inwestor nie przechowuje żadnych Tokenów lub walut fiducjarnych na RWW lub RWF utworzonych w Serwisie
 3. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowego wypowiedzenia, Usługodawca trwale usuwa Konto Usługobiorcy oraz - jeżeli ma to zastosowanie - przesyła przechowywane przez niego Tokeny lub waluty fiducjarne na RWW lub RWF prowadzone w innym serwisie.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w przypadku:
  1. podania przez Usługobiorcę danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym;
  2. naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  3. opóźnienia w zapłacie należnego Usługodawcy wynagrodzenia przekraczającego 7 (siedem) dni;
  4. braku logowania się na Konto przez nieprzerwany okres dłuższy niż 1 (jeden) rok.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 powyżej, Usługodawca może także wstrzymać świadczenie na rzecz Usługobiorcy wszystkich odpłatnych Usług do czasu uregulowania przez niego zaległości.
 6. Warunkiem skuteczności wypowiedzenia Umowy z przyczyny wskazanej w:
  1. ust. 4 pkt 3 powyżej - jest uprzednie skierowanie do Usługobiorcy wezwania do zapłaty za pomocą poczty elektronicznej i wyznaczenia mu w tym celu terminu dodatkowego nie krótszego, niż 7 (siedem) dni;
  2. ust. 4 pkt 4 - jest uprzednie skierowanie do Usługobiorcy za pomocą poczty elektronicznej zawiadomienia o możliwości wypowiedzenia Umowy z powodu braku logowania się na nie. Wypowiedzenie Umowy z przyczyny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może nastąpić wcześniej, niż 7 (siedem) dni od dnia otrzymania zawiadomienia przez Usługobiorcę.
 7. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę następuje poprzez złożenie Usługobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Okres wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę wynosi 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania wypowiedzenia przez Usługobiorcę. Po upływie okresu wypowiedzenia, Usługodawca trwale usuwa Konto Usługobiorcy oraz - jeżeli ma to zastosowanie - przesyła przechowywane przez niego Tokeny lub waluty fiducjarne na RWW lub RWF prowadzone w innym serwisie.
 9. W przypadku, gdy istnieje uzasadniona obawa, że korzystanie z Konta przez Usługobiorcę w okresie wypowiedzenia może doprowadzić do naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub postanowień Regulaminu, Usługodawca może uniemożliwić Usługobiorcy korzystanie z Konta.

§ 13.
Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Postanowienia niniejszego § 13 dotyczą wyłącznie UKU oraz UKI zawartych przez Usługobiorców będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
 2. Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy, Usługobiorca wykonuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie może być złożone przez Usługobiorcę w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy, Usługodawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5 poniżej.
 5. W przypadku woli odstąpienia od Umowy, Usługobiorca powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 lit. a Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Usługobiorcy;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
  4. datę zawarcia Umowy i jej rodzaj;
  5. jeżeli Usługobiorca jest Inwestorem, który przechowuje Tokeny lub waluty fiducjarne na RWW lub RWF utworzonych w Serwisie - wskazanie RWW lub RWF prowadzonych w innym serwisie;
  6. kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługobiorcę (jeżeli Usługobiorca jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).
 6. Usługodawca przesyła potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej.
 7. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oświadczenia, Usługodawca:
  1. trwale usuwa Konto Usługobiorcy;
  2. jeżeli ma to zastosowanie:
   1. przesyła przechowywane przez Usługobiorcę Tokeny lub waluty fiducjarne na RWW lub RWF prowadzone w innym serwisie;
   2. zwraca wszystkie płatności dokonane przez Usługobiorcę. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Usługobiorcę w pierwotnej transakcji, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Usługobiorca nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.

§ 14.
Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby Serwis był dostępny dla Usługobiorców w każdym czasie (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z:
  1. prowadzonych w Serwisie prac konserwatorskich i modernizacyjnych;
  2. przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy;
  3. przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności działania osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Usługodawca zobowiązuje się przeprowadzać prace, o których mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej, w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla Usługobiorców oraz w miarę możliwości z wyprzedzeniem informować ich o planowanych pracach.
 4. Usługodawca zobowiązuje się na bieżąco usuwać zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu.

§ 15.
Reklamacje

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację w przypadku, gdy Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób niezgodny z Regulaminem, w szczególności, gdy prowadzi to do zakłóceń w działaniu Serwisu.
 2. Usługobiorca składający reklamację z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej, powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Usługobiorcy;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis dostrzeżonych nieprawidłowości;
  4. żądanie reklamacji.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 30 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę w prawidłowej i kompletnej formie. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym oznacza uznanie reklamacji.
 4. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela za pomocą poczty elektronicznej.

§ 16.
Własność intelektualna Usługodawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Serwisu, w szczególności:
  1. nazwa Serwisu;
  2. logo Serwisu;
  3. zasady działania strony internetowej Serwisu, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych;
  4. - podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
 2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Usługodawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 17.
Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.tokenizer.io/pl/polityka-prywatnosci

§ 18.
Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 18 dotyczą wyłącznie Usługobiorców będących Konsumentami.
 2. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Usługobiorca może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 19.
Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności Usługodawcy;
  2. wprowadzenia do oferty Usługodawcy nowych Usług, wycofania z niej Usług dotychczas świadczonych lub modyfikacji aktualnie świadczonych Usług;
  3. dokonania technicznej modyfikacji Serwisu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  4. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
 2. Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Serwisu, co najmniej 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Usługobiorcom także pocztą elektroniczną.
 3. Usługobiorca, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, do czasu wejścia zmiany w życie może wypowiedzieć Umowę poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Do wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia § 12 ust. 2-3 stosuje się odpowiednio. Brak złożenia wypowiedzenia w terminie wskazanym w niniejszym ust. 3 uznaje się za zgodę na świadczenie przez Usługodawcę Usług zgodnie ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu.
 4. Postanowień ust. 3 powyżej nie stosuje się do zmiany Regulaminu polegającej na:
  1. zmianie danych identyfikacyjnych i kontaktowych Usługodawcy;
  2. zmiany nazwy Serwisu oraz zmiany jego adresu internetowego.
 5. Postanowień ust. 3 powyżej nie stosuje się do UKE, jeżeli jej postanowienia określają skutki zmiany Regulaminu w sposób odmienny, niż postanowienia Regulaminu.
 6. Postanowienia ust. 2-3 powyżej stosuje się odpowiednio do zmiany Cennika.

§ 20.
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków Usługodawcy wynikających z zawartych Umów na innego usługodawcę (dalej: „Cesja”), Usługodawca zobowiązany jest zawiadomić o tym Usługobiorców co najmniej 14 (czternaście) dni przed dniem dojścia Cesji do skutku za pomocą poczty elektronicznej. Usługobiorca, który nie zgadza się na Cesję, do czasu jej dojścia do skutku może wypowiedzieć Umowę poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Do wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia § 12 ust. 2-3 stosuje się odpowiednio. Brak złożenia wypowiedzenia w terminie wskazanym w niniejszym ust. 1 uznaje się za wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na Cesję.
 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 19.09.2021 r.