Regulamin Tokenizer.io

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem https://tokenizer.io/, w tym przede wszystkim warunki i zasady świadczenia usług, ponadto opisuje wzajemne prawa i obowiązki usługodawcy i usługobiorcy oraz zasady ponoszenia przez nich odpowiedzialności.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Serwis tokenizer.io, obowiązkowe jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja na stronie internetowej Serwisu. W przypadku braku zgody Użytkownika ze wszystkimi postanowieniami należy bezzwłocznie zaniechać dalszych działań i opuścić Serwis.
 3. Akceptując Regulamin i uzyskując status Użytkownika nadawany jest jednocześnie dostęp do funkcji Serwisu.
 4. Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Użytkowników jest TOKENEO TEO OÜ [spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa estońskiego] z siedzibą w Estonii, Maakri Tn 19/1-7K, 10145 Tallinn; wpisana do estońskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem 14630242, adres do korespondencji: ul. Lekarska 1, Kraków 30-230.

§2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto następującą definicje pojęć:

 1. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin
 2. Serwis – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony przez Administratora
 3. Serwis współpracujący - należy przez to rozumieć serwis internetowy inny niż Serwis prowadzony przez Administratora znajdujący się pod adresem: https://market.tokeneo.com, https://pay.tokeneo.com/, https://tokeneo.com. oraz https://cash.tokeneo.com lub innych nie istniejącej jeszcze w dacie dzisiejszej. Rejestracja w Serwisie współpracującym jest nie w pełni jest tożsama z rejestracją w Serwisie, ponadto daje możliwość do korzystania z dodatkowych Usług opisanych w regulaminach poszczególnych serwisów.
 4. Rejestracja w Serwisie – należy przez to rozumieć rejestrację polegającą na podaniu danych osobowych oraz weryfikacją tożsamości w Serwisie lub w którymś z Serwisów współpracujących, w związku ze świadczeniem Usługi Serwisu lub innej z usług dostępnych na Serwisach współpracujących przez Administratora na rzecz Użytkownika.
 5. Tokenizer/Administratora – należy przez to rozumieć TOKENEO TEO OÜ [spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa estońskiego] z siedzibą w Estonii, Maakri Tn 19/1-7K, 10145 Tallinn; wpisana do estońskiego rejestru przedsiębiorców (REGISTRY CODE) pod numerem 14630242.
 6. Token – należy przez to rozumieć jednostkę wartości będącą sposobem odzwierciedlenia własności w formie cyfrowej na blockchain. W ramach niniejszego Serwisu możliwym jest dokonanie emisji Tokenów typu:
  1. Utility - uprawniający do korzystania z produktów i usług podmiotu organizującego emisje,
  2. Security – będący majątkowym i niemajątkowym odwzorowaniem udziału Użytkownika w projekcie
  3. Hybrid – łączące w sobie cechy dwóch pozostałych.
 7. Procesor Płatności – należy przez to rozumieć zewnętrzny i niezależny w stosunku do Serwisu podmiot świadczący usługę drogą elektroniczną. Usługa polega na przyjmowaniu wpłat od Użytkownika celem przekazania ich na rzecz Emitenta. W przypadku wyboru opcji dokonania wpłaty poprzez Procesor Płatności, Inwestor zobligowany jest do jej realizacji przy wykorzystaniu formularza Procesora Płatności, do którego zostanie przekierowany z Serwisu. Warunkiem realizacji Usługi Serwisu jest dokonanie operacji w serwisie Procesora Płatności przy wykorzystaniu niezmienionych danych względem tych wprowadzonych na stronie Serwisu. Procesor płatności od wykonanej transakcji pobiera opłatę niezależną od opłaty pobieranej przez Serwis.
 8. Umowa Serwisu lub Umowa – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży usługi programistycznej zawieraną albo zawartą między Użytkownikiem, a Tokenizerem za pośrednictwem Serwisu w celu realizacji którejś z Usług Serwisu.
 9. Usługa Serwisu – należy przez to rozumieć którąś z usług serwisu, świadczoną na rzecz Użytkownika Serwisu
 10. Formularz zamówienia – należy rozumieć formularz udostępniony w infrastrukturze internetowej Serwisu uzupełniany przez Użytkownika celem zawarcia Umowy wymiany, określający jej parametry i stanowiący podstawę do realizacji Usługi w jej ramach.
 11. Użytkownik - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych która jest pełnoletnia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, co znaczy, że ukończyła 18 rok życia lub osobę prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Każdą z tych osób w przypadku korzystania z Serwisu lub Serwisów współpracujących oraz z dostarczanych przez nie usług w jakikolwiek sposób. Warunkiem otrzymania statusu Użytkownika jest wcześniejsza akceptacja Regulaminu. Niniejszy Regulamin dodatkowo w ramach Serwisu rozróżnia dwa rodzaje Użytkowników, a to:
  1. Emitenta – Użytkownik będący osobą prawną, który pomyślnie przeszedł procedurę weryfikacji tożsamości, na rzecz którego świadczona jest jedna z Usług Serwisu w celu emisji Tokena,
  2. Inwestora – Użytkownik będący osobą fizyczną lub prawną , który pomyślnie przeszedł procedurę weryfikacji tożsamości, na rzecz którego świadczona jest jedna z Usług Serwisu w celu nabycia tokenów.
  3. Regulamin przewiduje możliwość, w której Użytkownik jest jednocześnie Inwestorem i Emitentem.

 12. Konto Użytkownika – należy przez to rozumieć część wirtualnej przestrzeni Serwisu lub Serwisu współpracującego, przeznaczoną do wyłącznego korzystania z niej przez Użytkownika, utworzoną przez niego osobiście, przy wykorzystaniu w trakcie rejestracji wymaganych danych osobowych oraz po przeprowadzeniu weryfikacji tożsamości, a w ramach której podejmuje on swoje działania w sposób samodzielny i świadomy. Niniejszy Regulamin dodatkowo w ramach Serwisu rozróżnia Konto Użytkownika dla Emitenta i dla Inwestora, w oparciu o ich cel i dostępne funkcjonalności.
 13. .Procedura KYC – procedura weryfikacji tożsamości Użytkownika Serwisu zgodna z Dyrektywą AML polegająca na przedstawieniu danych osobowych osoby chcącej skorzystać z Usługi Serwisu oraz dokonania weryfikacji twarzy osoby wraz z posiadanym przez nią dokumentem tożsamości w celu potwierdzenia przedłożonych przez nią danych. W związku ze świadczeniem Usługi pracownik Serwisu może ją przeprowadzić w sposób rozszerzony zakładający konieczność przedstawienia dodatkowych informacji dotyczących Użytkownika.

§3 Przedmiot i warunki świadczenia usług

 1. Przedmiotem działalności Serwisu jest umożliwienie Użytkownikowi emisji Tokenów, a Inwestorom ich nabycie celem partycypacji w projekcie.
 2. W celu realizacji przedmiotu działalności Serwis między innymi umożliwia tworzenie adresów macierzystych dla Tokenów, ich emisje oraz dystrybucję, a także udziela wsparcia w związku z przeprowadzeniem oferty.
 3. Przeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie jest możliwe jedynie po wcześniejszym zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu i równoznaczne z przyjęciem wszelkich jego postanowień oraz przyjęciem do wiadomości zawartych w nim informacji.
 4. Rejestracja w Serwisie następuje w chwili zakończenia uzupełniania formularza rejestracji Konta Użytkownika. Rejestracja w Serwisie prowadzi do utworzenia Konta Użytkownika. Elementem procesu rejestracji jest weryfikacja tożsamości Użytkownika.
 5. Konto Użytkownika umożliwia nabywanie Tokenów od Emitentów (Konto Inwestora). W celu dodania funkcjonalności umożliwiającej emisje Tokenów (Konto Emitenta) koniecznym jest złożenie odpowiedniego zapytania za pośrednictwem Serwisu, poprzez kontakt z działem support lub osobiście z pracownikiem Serwisu.
 6. Przekształcenie Konta Inwestora w Konto Emitenta wiąże się ze spełnieniem dodatkowych wymogów, uiszczeniem indywidualnie określonej opłaty oraz podpisaniu odpowiednich umów i oświadczeń.
 7. Podanie danych osobowych w trakcie zakładania Konta Użytkownika w Serwisie jest dobrowolne. Jednakże zawarcie Umowy i jej wykonanie przez Serwis, nie jest możliwe, bez podania przez Użytkownika danych osobowych.
 8. Administratorem danych osobowych jest TOKENEO TEO OÜ [spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa estońskiego] z siedzibą w Estonii, Maakri Tn 19/1-7K, 10145 Tallinn; wpisana do estońskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem 14630242, adres do korespondencji: ul. Lekarska 1, Kraków 30-230.
 9. Warunki przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności. Szczegółowe informacje można również uzyskać drogą mailową pod adresem iodo@tokeneo.com.

§4 Wymogi techniczne korzystania z Serwisu i jego Usług

 1. Celem korzystania z interfejsu Serwisu w sposób prawidłowy Użytkownik musi we własnym zakresie zapewnić sobie dostęp do odpowiedniej infrastruktury, a to przede wszystkim poprzez:
  1. dostęp do urządzenia umożliwiającego nawiązanie połączenia z siecią Internet
  2. zainstalowanie na urządzeniu przeglądarki internetowej w wersji aktualnej oferowanej przez jej dostawcę
  3. zaakceptowanie w przeglądarce polityki plików Cookies
 2. Celem stworzenia Konta Użytkownika, zawarcia Umowy wymiany Walut Wirtualnych oraz świadczenia Usług Serwisu Użytkownik musi ponadto spełnić następujące warunki:
  1. posiadać adres poczty elektronicznej, do której Użytkownik ma nieograniczony dostęp
  2. posiadać telefon komórkowy wraz z zarejestrowanym na terytorium Unii Europejskiej numerem telefonu
  3. posiadać dostęp do urządzeń umożliwiających przeprowadzenie weryfikacji jego tożsamości,
  4. posiadać numeru rachunku bankowego lub nieograniczony, samodzielny dostępu do takiego rachunku,
  5. posiadać portfela Walut wirtualnych lub nieograniczony, samodzielny dostęp do takiego portfela, lub wygenerować go za pośrednictwem Serwisu.
 3. Zmiana wymogów technicznych dotyczących korzystania z Serwisu i jego Usług nie może być traktowana jak zmiana Regulaminu. W przypadku istotnych zmian w tym zakresie Administrator poinformuje o ich wystąpieniu Użytkowników.
 4. Serwis zapewnia Użytkownikom dostęp Usług Serwisu w sposób ciągły jednocześnie zastrzegając, iż:
  1. może dojść do ograniczenia niektórych lub wszystkich funkcji Serwisu ze względu na regulacje prawne obowiązujące na danym terytorium,
  2. może dojść do ograniczenia niektórych lub wszystkich funkcji Serwisu, a nawet do zakończenia świadczenia niektórych z nich ze względu na konieczność wykonania prac technicznych o charakterze konserwacji infrastruktury Serwisu, modernizacji infrastruktury Serwisu lub wdrażania nowych funkcji,
  3. może dojść do ograniczenia lub braku dostępu niektórych lub wszystkich funkcji Serwisu w związku z wystąpieniem konieczności przeprowadzenia prac mających na celu usunięcie powstałej awarii.

  Przeprowadzenie przez Administratora czynności ograniczających lub uniemożliwiających dostęp do Serwisu będący następstwem powstałej w tym zakresie konieczności nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkowników.

§5 Rejestracja Użytkownika

 1. W celu realizacji Usług Serwisu koniecznym jest dokonanie co najmniej Rejestracji w Serwisie lub Serwisie współpracującym i utworzenie Konta Użytkownika wraz z przeprowadzeniem Procedury KYC.
 2. W celu wykonania czynności opisanych w punkcie 1. Użytkownik ma obowiązek dokonania ich przy wykorzystaniu prawdziwych danych osobowych oraz danych identyfikacyjnych reprezentowanej przez niego osoby prawnej. Jeżeli zaistnieją okoliczności uprawdopodabniające, brak autentycznego lub osobistego charakteru wprowadzonych danych realizacja Usług Serwisu może zostać zawieszona, aż do chwili usunięcia wszelkich powstałych wątpliwości.
 3. W celu wykonania czynności opisanych w punkcie 1. Użytkownik musi podać prawdziwe dane osobowe w tym co najmniej imię, nazwisko, datę urodzenia, numer i serie dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu zarejestrowanego na terenie UE, a także w przypadku, w którym Użytkownik nie zdecyduje się na utworzenie portfela walut wirtualnych w ramach Tokeneo, adres portfela Waluty wirtualnej. Dodatkowo w celu aktywowania Konta Użytkownika koniecznym jest wykonanie potwierdzenia rejestracji poprzez aktywację (kliknięcie) w link do Serwisu przesłany na adres wskazany w trakcie rejestrowania Konta Użytkownika.
 4. Powyżej opisany proces rejestracji wymaga do jego finalizacji przeprowadzenia przez Użytkownika we własnym zakresie czynności weryfikacji jego tożsamości w zakresie stworzenia i przesłania zdjęcia własnej twarzy wraz z dokumentem tożsamości, a to za pośrednictwem aplikacji Jumio.
 5. Warunkiem dokonania rejestracji konta jest również złożenie oświadczenia dotyczącego faktu bycia osobą zajmującą eksponowane politycznie stanowisko, członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem takiej osoby.
 6. Utworzenie konta w ramach procesu rejestracji umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu w charakterze Inwestora, co pozwala na nabywanie Tokenów przez podmioty przeprowadzające ich emisje.
 7. W celu uzyskania funkcjonalności w zakresie emisji Tokenów koniecznym jest złożenie odpowiedniego zapytania za pośrednictwem Serwisu, poprzez kontakt z działem support lub osobiście z pracownikiem Serwisu. Ponadto przesłanie odpowiednich dokumentów w tym w szczególności umożliwiających identyfikację osoby prawnej, jej struktury, wskazanie beneficjentów rzeczywistych oraz przedstawienie odpowiedniego umocowania osoby, która w danym procesie reprezentuje spółkę.
 8. Możliwym jest zwrócenie się pracownika Serwisu do Użytkownika chcącego uzyskać status Emitenta w celu uzyskania od niego dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do zmiany statusu konta.

§6 Usługi Serwisu

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu to przede wszystkim:
  1. Utworzenia Konta Użytkownika i dostęp do niego,
  2. Tworzenie adresów docelowych dla Tokenów,
  3. Tworzenie adresów macierzystych dla Tokenów,
  4. Emisja różnych rodzajów Tokenów,
  5. Dystrybucja Tokenów,
  6. Tworzenie landing page dla Tokenów w celu marketingu offeringu,
  7. Możliwość listowania Tokenów na giełdzie Tokeneo.
 2. Umowa o świadczenie Usług Serwisu wskazana w punktach 1. a-b zostaje zawarta w chwili zakończenia procesu tworzenia Konta Użytkownika, po wcześniejszym zaakceptowaniu Regulaminu, rejestracji w Serwisie oraz przeprowadzeniu weryfikacji tożsamości. We wskazanym zakresie ma ona charakter nieoznaczony i pozwala na świadczenie usług przewidzianych dla Inwestora.
 3. Umowa o świadczenie Usług Serwisu wskazana w punktach 1. c-f zostaje zawarta po wcześniejszym przeprowadzeniu czynności opisanych w punkcie powyższym. Następnie w celu objęcia umową postanowień wskazanych w punktach 1. c-f wymaga złożenia odpowiedniego zapytania za pośrednictwem Serwisu, poprzez kontakt z działem support lub osobiście z pracownikiem Serwisu, a także podpisania umowy lub zaakceptowanie jej drogą elektroniczną oraz realizacje płatności za świadczone usługi. We wskazanym zakresie ma ona charakter nieoznaczony i pozwala na świadczenie usług przewidzianych dla Emitenta.
 4. Umowa o świadczenie Usług Serwisu wskazana w punkcie 1. g ma charakter fakultatywny względem umowy przewidzianej dla Emitenta.
 5. Zawarcie umowy w danym zakresie daje Użytkownikowi dostęp do następujących funkcjonalności, a to odpowiednio:
  1. Dla Inwestora - dostęp do projektów, w ramach których możliwy jest zakup Tokenów oferowanych przez Emitentów,
  2. Dla Emitenta – dokonanie emisji wybranego ze wskazanych w Regulaminie rodzaju Tokenu oraz wsparcie w zakresie dedykowanego dla niego landing page.

  W przypadku funkcjonalności dostępnych dla Emitenta, pojawia się jeszcze możliwość dostępu do narzędzi pozwalających na listing wyemitowanego Tokena na giełdzie obsługiwanej przez Tokeneo.

 6. Zamówione i zaprogramowane Tokeny są dostarczane Emitentowi na adres portfela podanego w trakcie zamówienia lub utworzonego na wniosek Emitenta.
 7. W przypadku wyboru przez Emitenta Tokenów typu security ilość i zakres emisji może być limitowany przepisami prawa.
 8. Warunkiem świadczenia Usług Serwisu na rzecz Emitenta jest uprzednie do przeprowadzenia Emisji zawarcie odpowiedniej umowy z jednym lub wieloma procesorami płatniczymi. Emitent może zawrzeć rzeczoną umowę z następującymi dostawcami:
  1. Dotpay
  2. Przelewy24
  3. Stripe
  4. Tokeneo Pay
 9. Zawarcie umowy dotyczącej realizacji płatności przez Inwestorów za zakupione od Emitentów Tokeny jest procesem zewnętrznym do umowy zawieranej z Serwisem oraz warunkiem jej zawarcia. Emitent jest zobowiązany do przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zawarcie umowy z procesorem płatności.
 10. Opłaty i prowizje Serwisu dla Inwestorów znajdują się w zakładce „Opłaty i Prowizje”. Emitent zobowiązany jest do udostępnienia Inwestorom opłat i prowizji wynikających z umowy zawartej z procesorem płatności. Opłaty i prowizje wynikające z Usług świadczonych Emitentowi ustalane są indywidualnie.
 11. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług Serwisu w każdym czasie w drodze porozumienia stron lub jej wypowiedzenia. Wypowiedzeniu może ulec bezterminowa umowa o świadczenie Usług Serwisu o charakterze ciągłym.
 12. Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy rezulatatu dotyczącej emisji Tokenów nie jest podstawą do zwrotu poniesionych opłat i prowizji, gdyż nie podlegają one zwrotowi.
 13. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@tokenizer.io lub też pisemnie na adres: ul. Lekarska 1, Kraków 30-230.
 14. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub przepisów obowiązującego prawa Administrator każdorazowo może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.

§7 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za szkody wynikłe z korzystania z Serwisu zwłaszcza w sytuacji, w której wynikały one z siły wyższej,
  2. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Serwisu będące następstwem niezgodnego z Regulaminem działania Użytkownika, a w szczególności posłużenia się przez niego danymi osobowymi innej osoby,
  3. za następstwa niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań powstałych między Użytkownikami Serwisu,
  4. za korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem, niezgodny z jego przeznaczeniem lub niezgodny z przepisami prawa,
  5. za niekorzystne rozporządzenie środkami prowadzące do ich częściowej lub całkowitej utraty w związku z podjęciem współpracy przez Użytkownika z jakimkolwiek zewnętrznym podmiotem w zakresie doradztwa inwestycyjnego,
  6. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Serwisu, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik,
  7. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Serwisu w związku z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, w tym w szczególności Procesora płatności, organów państwowych, w tym prokuratury i organów ścigania,
  8. za brak dostępu do Serwisu wynikający z przerwami w dostawie usług od podmiotów zewnętrznych w tym zwłaszcza usług technicznych, elektronicznych, telekomunikacyjnych, bankowych lub płatniczych, które są związane z działaniem funkcji Serwisu,
  9. błąd w zakresie wprowadzenie przez Użytkownika danych w Formularzu zamówienia dotyczącego ilości lub rodzaju emitowanego lub kupowanego Tokena,
 2. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Serwisu, związanej ze świadczeniem Usług Serwisu, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.

 1. W razie zaistnienia sytuacji, w której zdaniem Użytkownik dojdzie do świadczenia Usługi Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, ma on prawo do złożenia reklamacji.
 2. Udzielenie prawa do Reklamacji jest dobrowolnym działaniem Administratora Serwisu i nie stanowi realizacji gwarancji w rozumieniu ustawy - Kodeks Cywilny.
 3. W celu skorzystania z reklamacji, Użytkownik musi dokonać zgłoszenia reklamacyjnego drogą elektroniczną na adres info@tokenizer.io
 4. Reklamacja powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
  1. dane osobowe wykorzystane w trakcie Rejestracji w Serwisie,
  2. opis zdarzenia stanowiącego przedmiot Reklamacji,
  3. okoliczności uprawdopodabniające zasadność złożenia reklamacji
  4. propozycje sposobu załatwienia reklamacji.
 5. Reklamacja może być zgłaszana przez Użytkownika nie później niż w terminie 14 dni od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.
 6. Administrator Serwisu zobowiązuje się do odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni roboczych.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z realizacją Usługi Serwisu będą rozstrzygane przez strony polubownie. W razie bezskuteczności polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora Serwisu.
 2. Administrator wskazuje, iż w razie powstania sporu związanego z realizacją umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Serwis w jego ramach oraz na warunkach określonych w Regulaminie, prawem właściwym do jego rozstrzygania jest prawo Republiki Estońskiej.
 3. W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących postanowień niniejszego Regulaminu lub działalność Serwisu wszelkie pytania należy kierować na adres: info@tokenizer.io