POLITYKA PRYWATNOŚCI TOKENIZER

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jest TOKENEO TEO OU [spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa estońskiego] z siedzibą w Estonii, MAAKRI TN 19/1-7K, 10145 Tallinn; REGISTRY CODE: 14630242, VAT UE: EE102149487, [dalej zwany “Administratorem”].
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz.1000).

§ 2 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności przyjęto następującą definicje pojęć:

 1. Polityka – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę Prywatności.
 2. Serwis – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony przez Administratora znajdujący się pod adresem: https://tokenizer.io zawierający funkcjonalności umożliwiające emisję różnych rodzajów Tokenów, dystrybucję Tokenów, tworzenie adresów docelowych dla Tokenów, tworzenie adresów macierzystych dla Tokenów.
 3. Administratora – należy przez to rozumieć TOKENEO TEO OÜ [spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa estońskiego] z siedzibą w Estonii, Maakri Tn 19/1-7K, 10145 Tallinn; wpisana do estońskiego rejestru przedsiębiorców (REGISTRY CODE) pod numerem 14630242.
 4. Użytkownik - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która jest pełnoletnia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, co znaczy, że ukończyła 18 rok życia, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych która jest pełnoletnia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, co znaczy, że ukończyła 18 rok życia lub osobę prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Warunkiem otrzymania statusu Użytkownika jest wcześniejsza akceptacja Regulaminu Serwisu oraz Rejestracja w Serwisie.
 5. Konto Użytkownika – należy przez to rozumieć część wirtualnej przestrzeni Serwisu przeznaczoną do wyłącznego korzystania z niej przez Użytkownika, utworzoną przez niego osobiście, przy wykorzystaniu wymaganych danych osobowych, w ramach której podejmuje on swoje działania w sposób samodzielny i świadomy.
 6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119).
 7. Token – należy przez to rozumieć jednostkę wartości będącą sposobem odzwierciedlenia własności w formie cyfrowej na blockchain.
 8. Usługa Serwisu – należy przez to rozumieć usługę opisaną w Regulaminie wykorzystującą funkcjonalności Serwisu.

§ 3 RODZAJ I ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi oraz dane osobowe wspólników lub osób uprawnionych do reprezentacji Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawna, którzy są osobami fizycznymi na zasadach określonych w Polityce.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz osób wskazanych w ustępie 1 powyżej za pośrednictwem Serwisu w przypadku:
  1. Rejestracji Konta Użytkownika,
  2. Realizacji Usługi Serwisu,
  3. Kontaktu z działem Support,
  4. Akceptacji plików cookie (ciasteczek),
  5. Przeprowadzenia procesu weryfikacji Użytkownika.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest związane ze świadczeniem Usługi Serwisu i jest zgodne z jego Regulaminem.
 4. Podanie danych osobowych i umożliwienie ich przetwarzania przez Administratora jest dobrowolne, jednak brak przekazania wyżej wymienionych danych oznacza brak możliwości korzystania ze świadczonych przez Administratora Usług oraz funkcjonalności Serwisu.
 5. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim poza sytuacjami, w których:
  1. ma to miejsce w związku ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika,
  2. wynika to z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  3. jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Usługi Serwisu
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119 oraz regulacjami IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, w tym w szczególności:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie w celu wykonania umowy, w zakresie danych powierzonych Administratorowi w celu skorzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  2. art.6 ust. 1 lit a RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu uzyskania wsparcia technicznego, kontaktu z działem Support lub wykonania kontaktu z IOD Administratora.
 7. Dane powierzone przez Państwa, mogą także służyć Administratorowi do wypełnienia obowiązków nakładanych na niego przez prawo RP i UE w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w szczególności Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2015/849 z późniejszymi zmianami. W takim przypadku podstawą przetwarzania Państwa danych jest przetwarzanie w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 8. W celu realizacji Usługi Serwisu Administrator może żądać od Użytkownika podania wszystkich lub części danych osobowych w zakresie wskazanym poniżej i w uzyskanym zakresie dane te będzie przetwarzał, w odniesieniu do:
  1. Osób prawnych – imienia, nazwiska, obywatelstwa, wizerunku, adresu zamieszkania, informacji o rezydenturze podatkowej, kraju urodzenia, informacji o zajmowanie eksponowanego stanowiska politycznego, numeru telefonu, daty oraz miejsca urodzenia oraz numeru PESEL osób uprawnionych do reprezentacji oraz beneficjentów rzeczywistych Użytkownika. W przypadku wyżej wskazanych osób nieposiadających nadanego numer PESEL, Administrator może żądać podania odpowiednika numeru PESEL (odpowiedni krajowy numer identyfikacyjny) lub innych danych umożliwiających ustalenie i weryfikację tożsamości Użytkownika.
  2. Jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - imienia, nazwiska, obywatelstwa, wizerunku, adresu zamieszkania, informacji o rezydenturze podatkowej, kraju urodzenia, informacji o zajmowanie eksponowanego stanowiska politycznego, numeru telefonu, daty oraz miejsca urodzenia oraz numeru PESEL osób uprawnionych do reprezentacji oraz beneficjentów rzeczywistych Użytkownika. W przypadku wyżej wskazanych osób nieposiadających nadanego numer PESEL, Administrator może żądać podania odpowiednika numeru PESEL (odpowiedni krajowy numer identyfikacyjny) lub innych danych umożliwiających ustalenie i weryfikację tożsamości Użytkownika.
  3. Osób fizycznych – imienia, nazwiska, obywatelstwa, wizerunku, adresu zamieszkania, informacji o rezydenturze podatkowej, kraju urodzenia, informacji o zajmowanie eksponowanego stanowiska politycznego, numeru telefonu, daty oraz miejsca urodzenia oraz numeru PESEL. W przypadku osób nieposiadających nadanego numer PESEL, Administrator może żądać podania odpowiednika numeru PESEL (odpowiedni krajowy numer identyfikacyjny) lub innych danych umożliwiających ustalenie i weryfikację tożsamości Użytkownika.
 9. W celu realizacji Usługi Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do dokonania weryfikacji tożsamości przy wykorzystaniu wydanego na jego rzecz ważnego i czytelnego urzędowego dokumentu tożsamości oraz aktualnego wizerunku Użytkownika wykonywanej:
  1. za pomocą aplikacji JUMIO poprzez formularz udostępniony przez Administratora w Serwisie albo
  2. przez upoważnionego pracownika Administratora poprzez okazanie przez Użytkownika dokumentu tożsamości umożliwiającego dokonanie weryfikacji tożsamości.
 10. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane i przetwarzane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 11. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 12. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Użytkownikowi profilu wcelu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 13. Dane osobowe Użytkowników lub osób wskazanych w ustępie 8 pkt a i b powyżej mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez systemy Adminsitratora.
 14. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem email: iodo@tokeneo.com .Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 4 PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku aktualizacji Danych Osobowych, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania ich również w odniesieniu do Danych Osobowych na swoim Koncie Użytkownika.
 3. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
  2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  6. Sprzeciw – art. 21 RODO
  7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie, nie wpływa na legalność przetwarzania tych danych do momentu jej cofnięcia, jednocześnie brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia dalsze świadczenie Usługi Serwisu.
 5. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Administratora dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informującużytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 7. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także pomioty, które realizują na rzecz Administratora usługi IT, usługi księgowo- rachunkowe lub doradztwa prawnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług.
 8. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, w uzasadnionym przypadku a w szczególności, jeżeli Użytkownik:
  1. nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora, lub
  2. naruszył regulamin Serwisu lub jakiejkolwiek Usługi, lub
  3. naruszył obowiązujące przepisy prawa,
  zwłaszcza w sytuacji, w której posiadanie danych osobowych jest konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności i ustaleniu ewentualnego zakresu odpowiedzialności Użytkownika. W każdym przypadku odmowy usunięcia Danych Osobowych, Administrator poinformuje Użytkownika o przyczynach odmowy wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.
 9. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez czas korzystania przez Użytkownika z Serwisu, a po zaprzestaniu korzystania z Serwisu wyłącznie przez okres wymagany przepisami prawa związanymi z przechowywaniem dokumentacji podatkowej, a w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkownika przez okres przedawnienia powstałego roszczenia, nie dłużej niż przez okres 3 lat od wymagalności roszczenia.
 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 PLIKI "COOKIES" lub „CIASTECZKA”

 1. Serwis znajdujący się pod adresem https://tokenizer.io korzysta z plików cookies.
 2. Zaakceptowanie plików „cookies” jest konieczne do prawidłowego świadczenia Usługi Serwisu na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.
 4. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, przechowywane w urządzeniu użytkownika końcowego czego celem jest umożliwienie prawidłowego korzystania z Serwisu
 5. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. Przeglądarka internetowa zazwyczaj automatycznie dopuszczaprzechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kontrahenta, który jednak może dokonać zmiany w tym zakresie lub z poziomu przeglądarki dokonać blokady lub usunięcia plików cookies.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowymUżytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies, ich blokada lub usunięcie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie poprzez ich ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z Serwisu.
 8. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.